کاربرد خاک پوش باگاس نیشکر کمپوست شده برای کنترل تبخیر و شور شدن خاک     1400/09/20

پرنیان، امیر؛ بیرامی، حسین؛ بهرهی، کیانوش (1400). کاربرد خاک پوش باگاس نیشکر کمپوست شده برای کنترل تبخیر و شور شدن خاک. مهندسی زراعی.

لینک دانلود مقاله