تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار     1400/09/20
مومن پور، علی؛ دهستانی اردکانی، مریم؛ سلطانی گردفرامرزی، ولی؛ راد، محمدهادی؛ وظیفه شناس، محمدرضا؛ آناقلی، امین؛ احمدی، فاطمه؛ جماعتی اردکانی، زهرا. (1399). تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار. پژوهش آب در کشاورزی 34: 14-1.

لینک دانلود مقاله