مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها     1397/05/30

فصلنامه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی 32: 117-129

دکتر رنجبر، دکتر پیراسته انوشه و مهندس بناکار