• ساعت : ۸:۱۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 137
انتشار كتاب عضو هیات علمی مركز (دكتر آناقلی)
کتاب تالیف دکتر آناقلی عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری چاپ شد.
کتاب راهبردهای بهبود تحمل به تنش شوری در گیاهان زراعی (با تاکید بر جنبه های فیریولوژیک) تالیف دکتر امین آناقلی عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری و دکتر سرالله گالشی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توسط انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ گردید. در این کتاب سعی شده است تا هر چه بیشتر خلا نگارش منابع فارسی در علوم بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در زمینه تنش شوری را کم کرده و علاقه مندان به شوری را با مباحث و مفاهیم جدید در این زمینه آشنا کند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0