• ساعت : ۱۱:۳۶:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 103
انتشار كتاب عضو هیات علمی مركز
کتاب تالیف دکتر بیرامی عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری چاپ شد.
کتاب آشنایی با مبانی علوم خاک تالیف دکتر حسین بیرامی 
عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری و چند تن از همکاران دانشگاهی توسط انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب چاپ گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0