خطا !

  تنظيمات ماژول Html Module

  تنظيمات خاص ماژول

  نمايش بارگذاري
  عرض
  ويراستار متن
  عرض ویرایشگر*
  ارتفاع
  امکان اجراي Script
  اعمال عرض و ارتفاع

  تنظيمات صفحه بندي و شمايل

  استفاده از شمايلاستفاده از شمايل
  شمايلشمايل
  choose your template to use in view pagesالگوی چیدمان صفحه نمایش
  نمايش عنواننمايش عنوان
  نمايش تغيير يافته توسطنمايش تغيير يافته توسط
  Invisible By Defaultبسته بودن بصورت پيشفرض
  Show On Desktopنمایش در دسکتاپ
  Show On Tabletنمایش در تبلت
  Show On Mobileنمایش در موبایل

  تنظیمات دکمه ها و نمايش

  نمايش دکمه چاپ در پنجره هانمايش دکمه چاپ
  Show User AddCount Report button in view mode?نمايش دکمه گزارش تعداد آيتم هاي اضافه شده توسط هر کاربر
  نمايش دکمه راهنما در پنجره هانمايش دکمه راهنما
  نمايش دکمه XML در پنجره هانمايش دکمه XML
  Show Comment Manager button in view mode?نمایش دکمه مدیریت نظرات

  تنظيمات فرهنگ

  فرهنگفرهنگ
  عنوان به زبان فارسيعنوان به زبان فارسي
  Set title for English (United States) culture.عنوان به زبان انگليسي
  Set ToolTip for Persian culture.شرح ماژول به فارسی
  Set ToolTip for English (United States) culture.شرح ماژول به انگليسی

  تنظیمات برچسب

  Support Tagبرچسب

  تنظیمات دايرکتوري

  Support Directoryدايرکتوري
  Choose Directory View for this moduleنوع نمايش دايرکتوري
  Choose Display Mode For Directory Typeحالت نمایش دایرکتوری
  Choose Directory Column Count In Grid Modeتعداد ستون دایرکتوری در حالت نمایش ستونی
  Choose Directory Count In Per Page تعداد دایرکتوری در هر صفحه*
  COLLAPSE_TREEبسته بودن درخت دايرکتوري
  set height for directory frameارتفاع قاب دایرکتوری*
  Directory Widthعرض دايرکتوري

  تنظیمات مانيتورينگ

  Module Table Name for Monitoringنام جدول ماژول برای مانيتورينگ
  Field Name to log for Monitoringنام یک فیلد برای مانيتورينگ

  تنظیمات شمارش بازديد

  Enable Item counterفعال سازی شمارش تعداد بازدیدهای یک آیتم
  Enter minutes percent for Visit Count:مهلت زمانی ثبت مجدد بازدید بر حسب درصدي از زمان Session

  تنظیمات ابزارهای مفید

  Support Ratingامتیازدهی
  Support Sharing In Social Networksاشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

  تنظیمات انیمیشن ماژول

  Trigger events and animations while scrolling your moduleفعال سازی Scrollspy
  Repeat scrolling animations moduleتکرار شدن Scrollspy
  Type animations while scrolling your moduleانیمیشن Scrollspy
  Make elements remain at the top of the viewport, like a sticky navbarفعال سازی Sticky
  Automatic set topنتظیم خودکار Sticky
  Top offset whent sticky should be triggeredفاصله از بالا در حالت Sticky
  Sticky شدن تا انتهای ناحیه
  delay in milliseconds to the animationتاخیر زمانی انیمیشن Scrollspy (میلی ثانیه)

  ثبت تغييرات قبول تنظيمات اصلي بخشها انصراف  

  5.7.4.0
  V5.7.4.0