بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

مجله دنیای میکروب ها

رستم یزدانی و سایر نویسندگان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.4.0
    V5.7.4.0