پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گالری پوسترهای دومین همایش بین المللی شورورزی

مولف : مریم بهرامی، رضوان طالب نژاد، علیرضا سپاسخواه

تعداد بازدید 28

مولف : فاطمه علی شاهی، رضوان طالب نژاد، علیرضا سپاسخواه

تعداد بازدید 22

مولف : شهداد کامفیروزی، رضوان طالب نژاد

تعداد بازدید 20

مولف : شهداد کامفیروزی، رضوان طالب نژاد

تعداد بازدید 17

مولف : فرخ دین قزلی ، فضل ا... حسنی

تعداد بازدید 16

مولف : غلامحسن رنجبر و هادی پیراسته انوشه

تعداد بازدید 19

مولف : حسین بیرامی، محمدحسن رحیمیان، فرهاد دهقانی

تعداد بازدید 58

مولف : ساره خواجه حسینی، رستم یزدانی بیوکی و محمدحسین بنا

تعداد بازدید 28

مولف : رستم یزدانی بیوکی، محمدحسین بناکار و ساره خواجه حس

تعداد بازدید 17

مولف : M. Samadi, S.A. Kazemeini, M. Alinia, H. Pirasteh-

تعداد بازدید 18

مولف : جعفر شهابی فر، محمد پسندیده، اعظم خسروی نژاد

تعداد بازدید 15

مولف : TaymaaIbraheem, Mohammad Ali Hajabbasi, Mohammad F

تعداد بازدید 16

مولف : محمدرضا پورقیومی، انسیه قربانی، رحمان یوسفی، حجت د

تعداد بازدید 14

مولف : علی شایان فر، فرشید حسنی، صمد مبصر، نیما خالدی

تعداد بازدید 20

مولف : علی شایان فر، نیما خالدی، فرشید حسنی، صمد مبصر

تعداد بازدید 15

مولف : علی شایان فر، صمد مبصر، نیما خالدی، فرشید حسنی

تعداد بازدید 21

مولف : رحمان یوسفی، محمدرضا پورقیومی و حجت دیالمی

تعداد بازدید 23

مولف : حجت دیالمی و رحمان یوسفی

تعداد بازدید 19

مولف : افسانه فلاحی، رضا خاک ور، علی بنده حق

تعداد بازدید 15

مولف : مهری فرزندی، رضا خاک ور، ابوا قاسم محمدی

تعداد بازدید 13

مولف : Abdolmajid Khorshid

تعداد بازدید 13

مولف : حسین توکلی نکو، سید مهدی ادنانی، مهدی معینی فرد

تعداد بازدید 27

مولف : حسین توکلی نکو، عباس پورمیدانی، حسن زارع زاده مهری

تعداد بازدید 15

مولف : حسین توکلی نکو، محمدرضا مرادی، حسین بیات

تعداد بازدید 18

مولف : سید عبدالرضا کاظمینی، مریم صمدی، مژگان علی نیا

تعداد بازدید 16

مولف : مهدی پناهی و حمیدرضا رحمانی

تعداد بازدید 13

مولف : رحمان یوسفی و حجت دیالمی

تعداد بازدید 15

مولف : AbdolmaJid Khorshid, Abazar Rajabiand and ...

تعداد بازدید 13

مولف : عبدالمجيد خورشيد، علي كبر اسدي و حيدر عزيزي

تعداد بازدید 12

مولف : محمد رضی نتاج و غلام خداکرمیان

تعداد بازدید 11

مولف : منصور طرفی موزان زاده، رحیم اصولی و ...

تعداد بازدید 18

مولف : مجید رجایی، سیروس طهماسبی، محمود عطارزاده

تعداد بازدید 13

مولف : داریوش قربانیان، احسان زندی اصفهان، فرزانه بهادری

تعداد بازدید 20

مولف : محمدرضا عباسی، سیاووش حسینی سرقین، لطیفه پوراکبر

تعداد بازدید 17

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0